En
Εγγραφή στο Newsletter:

Όροι συμβολαίου ενοικίασης αυτοκινήτου

Ο υπάλληλος της επιχείρησης συμφωνεί να παραδώσει στον ενοικιαστή, του οποίου το όνομα και η υπογραφή αναγράφονται στο παρόν απλά, το αυτοκίνητο με τους όρους που περιγράφονται πιο κάτω.

1. Ο ενοικιαστής επιβεβαίωσε την καλή κατάσταση του αυτοκινήτου πριν το παραλάβει και συμφωνεί να παραδώσει το αυτοκίνητο στην ίδια καλή κατάσταση, με τα λάστιχα, εργαλεία, και εξοπλισμό που είχε κατά την ημέρα της συμφωνίας.
2. Ελάχιστος χρόνος ενοικίασης θεωρείται η μία (1) ημέρα. Ο χρόνος ενοικίασης μπορεί να αυξάνεται εάν το επιτρέπει εγγράφως ο ιδιοκτήτης, διαφορετικά το ενοίκιο θα προσαυξάνεται κατά 50%.
3. Κανένας άλλος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο εκτός του ενοικιαστή. Ο ενοικιαστής δεν επιτρέπεται να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών και συμφωνεί να τηρεί τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και να μην χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο για αγώνες ταχύτητας, σε σκληρά εδάφη, αμμουδιές, ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος που μπορεί να βλάψει το αυτοκίνητο ή απαγορεύεται από τις αρχές.
4. Ο ενοικιαστής αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή παράνομης στάθμευσης που θα βεβαιώνονται από οποιαδήποτε Δημόσια ή Δημοτική αρχή καθ’ όλη την διάρκεια της μίσθωσης, όπως αυτή προκύπτει από το παρόν συμβόλαιο και αναλαμβάνει την υποχρέωση πληρωμής των σχετικών προστίμων.
5. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς ο ενοικιαστής συμφωνεί να σταματά το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο και να ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη.
6. Σε κάθε περίπτωση όλες οι ζημιές των ελαστικών του αυτοκινήτου λόγο κακής χρήσης ή καταστροφής τους από πεζοδρόμιο, λακκούβα, καρφί κλπ βαρύνουν τον ενοικιαστή.
7. Ο ενοικιαστής συμφωνεί πως έχει την προσωπική ευθύνη συγχρόνως με την παράδοση του αυτοκινήτου να πληρώσει όλο το συμφωνηθέν ενοίκιο καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη έχει προέλθει από ζημιά που έχει προκληθεί στο όχημα καθώς και από τυχών καθυστέρηση από τον συμφωνηθέντα χρόνο παράδοσης.
8. Ο ενοικιαστής υποσημείωσε πως η ασφάλεια του αυτοκινήτου προστατεύει αυτόν προς τρίτους για σωματικές βλάβες, θάνατο μέχρι του ποσού 750.000,00€ και για υλικές ζημιές μέχρι του ποσού 750.000,00€ .  Οπωσδήποτε ο ενοικιαστής δεν ασφαλίζεται για τις εξής περιπτώσεις:
Α. Εάν επιβάτης του αυτοκινήτου έπαθε ατύχημα με υπαιτιότητα του ενοικιαστή και
Β. Εάν γίνει ατύχημα και το αυτοκίνητο δεν το οδηγούσε ο ενοικιαστής.
9. Σε περίπτωση ατυχήματος ο ενοικιαστής πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον ιδιοκτήτη δίνοντας πλήρεις εξηγήσεις για το συμβάν.
10. Ο ενοικιαστής υποχρεούται να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ποσότητα καυσίμου που αυτό είχε την ημέρα παραλαβής του από αυτόν. Σε περίπτωση που το όχημα κατά την επιστροφή δεν έχει την ίδια ποσότητα καυσίμων που έχει κατά την παραλαβή θα υπάρξει χρέωση για την αναπλήρωση αυτών, καθώς και χρέωση «εξυπηρέτησης καυσίμων» ίση με 5,00€.
11. Ο ενοικιαστής με την υπογραφή του εξουσιοδοτεί την επιχείρηση να εισπράξει από την πιστωτική του κάρτα, το νούμερο της οποίας αναφέρεται στο παρόν, οποιοδήποτε ποσό προκύψει από την τήρηση των όρων του συμβολαίου.
12. Για κάθε ασάφεια ή διαφωνία ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή αρμόδια είναι τα Ελληνικά δικαστήρια.


Online Πληρωμή - Πολιτική ακύρωσης

Για τις κρατήσεις αυτοκινήτων που γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του website gos2syros.gr ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με την ακύρωση της κράτησης και επιστροφής των χρημάτων:

Εαν ο χρήστης/πελάτης θελήσει να ακυρώσει την κράτηση που έκανε θα πρέπει να ειδοποιήσει τηλεφωνικά (ή μέσω email) το go2syros.gr | ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (τηλ. +30 22810. 87666) αναφέροντας τον αριθμό κράτησης και τα στοιχεία του


Επιστροφή χρημάτων

Εφόσον ο πελάτης ειδοποιήσει το go2syros.gr | ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για την ακύρωση 7 ημέρες πριν την έναρξη της ενοικίασης του αυτοκινήτου επιστέφεται όλο το ποσό (100%) που έχει καταβάλει. Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο ο χρόνος ενημέρωσης για την επιστροφή όλου του ποσού είναι 14 ημέρες πριν την έναρξη της ενοικίασης του αυτοκινήτου.

Εφόσον ο πελάτης ειδοποιήσει το go2syros.gr | ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για την ακύρωση 48 ώρες πριν την έναρξη της ενοικίασης του αυτοκινήτου επιστέφεται το 50% του ποσού που έχει καταβάλει.

Εφόσον ο πελάτης ειδοποιήσει το go2syros.gr | ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για την ακύρωση εντός 48 ώρων πριν την έναρξη της ενοικίασης του αυτοκινήτου, το σύνολο του ποσού (100%) που έχει καταβάλει, παρακρατείται και δεν επιστέφεται.


Terms and conditions of car rental

The employ of the company hereby confirms to grand the car to the hirer who’s the name and signature are in forward page under the terms described here below:

1. The hirer confirms the good condition of the car upon delivery.
2. The hirer agrees to return the car in the same good condition, with all tires, tools and accessories at the date agreed by both parties. The minimum rental period is considered 1 day. Rental period will only be extended with the approval of the owner; otherwise the daily rent as decided under this agreement will be surcharged with 50% on the agreed rate.
3. No other person is allowed to use the car except the hirer, who should not be under the influence of alcohol or drags.
4. The hirer agrees to comply to all traffic rules and should not use the car for racing or contests of any sort, not to drive at any rough ground or sandy areas, or on any other area witch may damage the car or is for bitten by the authorities.
5. The hirer agrees that he is the only responsible and he must pay all the fines given to the car at the period of hire mentioned in this rental agreement.
6. In case of whatever damage the hirer agrees to immobilize the car in a safe place and to inform the owner.
7. The hirer acknowledges personal liability upon return of the car to pay in a full the rent and whatever extra charges have occurred due to damages or delays of the agreed time of return.
8. The hirer is notified that the insurance draw on the car protects him personal injuries, death or property damages occurred to third parties for sums of 750.000,00€ for body injuries and 750.000,00€ for material damages. However the hirer is not covered if a passenger of the car has been injured as a result of an accident caused by the hirer or if the car has been involved in an accident driven by a person other than the hirer.
9. In the case of an accident the hirer should report immediately to the owner giving details of the event in full.
10. The hirer must return the car with the same quantity of fuel. If the car is returned with less fuel that it had when it was received there will be a charge equal to the value of the missing fuel plus a 5,00€  refuelling service charge.


Online Payment - Cancellation Policy

For
car bookings made electronically through gos2syros.gr website for cancellation and refund:

If the user / customer wants to cancel the booking made, must notify by telephone (or via email) the go2syros.gr (tel. +30 87 666 22810.) quoting the reservation number and personal details


Money refund

If the customer notifies go2syros.gr for cancellation 7 days prior the start of the car rental, the full amount (100%) paid
will be refunded. For the months of July and August the update time for full refund is 14 days before the start of the car rental.

If the customer notifies go2syros.gr for cancellation 48 hours
prior the start of the car rental, 50% of the amount paid will be refunded.

If the customer notifies go2syros.gr for cancellation within 48 hours before the start of the car rental, the full amount (100%) paid withheld and not refunded.

πρόγνωση καιρού από το weather.gr

EVENTS

Akrothalassia
apollonion-palace
Diana Rooms
adv